Přihlášení uživatele

Vytvořit účet / Zapomenuté heslo

Nyní se nacházíte:

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

ISP Alliance a.s.

Karlovo náměstí 559/28, 120 00 PRAHA 2

vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 13098

IČ: 28205812, DIČ: CZ28205812

pro prodej zboží prostřednictvím elektronického on-line tržiště umístěného na internetové adrese www.ispmarket.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ISP Alliance a.s., (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o užívání služby on-line tržiště (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou, která je podnikatelem a služeb on-line tržiště (dále jen „ispmarket.cz“) využívá v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „uživatel“). Internetové ispmarket.cz je provozovatelem provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ispmarket.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuálně uzavřené smlouvě mezi provozovatelem a uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě nebo v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek dále upravují podmínky kupní smlouvy uzavřené mezi uživateli navzájem. Smlouva, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Obchodování prostřednictvím ispmarket.cz je přístupné výhradně pro fyzické a právnické osoby, které jsou podnikatelem a v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání mají v úmyslu prodávat nebo nakupovat zboží – IT zařízení a materiál, a to zejména zboží použité.

2.2. Zájemce o registraci se registruje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce. Při registraci je přitom povinen uvést pravdivé údaje a prohlásit, že splňuje podmínku uvedenou v čl. 2.1. těchto obchodních podmínek a s těmito obchodními podmínkami se seznámil a akceptuje je. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem i jinými uživateli považovány za správné. Uvede-li přesto uživatel údaje nesprávné, nese rizika a následky s tím spojené.

2.3. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může uživatel provádět objednávání nabízeného zboží nebo zboží k prodeji sám nabízet a dále objednávat další služby. V případě, že to webové rozhraní ispmarket.cz  umožňuje, může uživatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.4. ispmarket.cz umožňuje 5 druhů členství

  • 0 pozic pro inzerci, 1 den (24 hodin),

  • 5 pozic pro inzerci, 1 kalendářní měsíc,

  • 25 pozic pro inzerci, 3 kalendářní měsíce,

  • 100 pozic pro inzerci, 12 kalendářních měsíců,

  • 500 pozic pro inzerci, 12 kalendářních měsíců,

Uživatel – prodávající má možnost zvýraznění nabízeného zboží. Pro každé členství je možno objednat zvýraznění max. pro 3 položky v každé kategorii. Cena za zvýraznění položky se vztahuje na jeden kalendářní měsíc.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, ani není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu a případné zneužití přístupových údajů.

2.6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy s odběratelem či dodavatelem, či jiné závazky vyplývající z provozu nebo z obchodních podmínek  ispmarket.cz . Uživatel, kterému provozovatel zrušil uživatelský účet, není oprávněn se znovu registrovat.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. NABÍZENÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní ispmarket.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní ispmarket.cz.

3.3. Pro objednání zboží použije kupující kontakty prodávajícího. Webový portál ispmarket.cz nemá a nemůže mít žádné právní vazby k nabízenému zboží, produktům a službám třetích osob nabízenými  prostřednictvím webového rozhraní.

3.4 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany prodávajícího.

3.5. Prodávající je povinen do 24 hodin po prodání zboží nabídku stáhnout z ispmarket.cz.

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídku z ispmarket.cz, pokud by nabízené zboží, jeho prodej, koupě, nabízení nebo užívání mohly mít negativní vliv na dobrou pověst provozovatele.

4. ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

4.1. Ispmarket je internetový inzertní server. Zobrazuje zboží a kontakty prodejců zájemcům a naopak. Další návazné kroky uzavření smlouvy mezi prodávajícími a zájemci o koupi zboží jsou dvojstrannou dohodou mezi třetími osobami a řídí se právním řádem České republiky.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

5.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.8. V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1.  Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, případně s nabídkami zboží vybraných prodávajících.

6.2.  Provozovatel je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při vytvoření uživatelského účtu, a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

6.3. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele a prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7. DORUČOVÁNÍ

7.1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.

8. UKONČENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ ISPMARKET.CZ, ZABLOKOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

8.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. zablokovat uživatelský účet zejména z důvodu:

a) uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;

b) vyzývání k prodeji mimo ispmarket.cz,

c) zmaření uzavřeného obchodu uživatelem tím, že prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal zboží kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou;

d) zmaření uzavřeného obchodu tím, že kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;

e) prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné nabídky;

f) rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam);

g) opakovaného porušování těchto obchodních podmínek uživatelem nebo jeho jednání v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem

8.2. Osoba, které byl zablokován uživatelský účet nebo vůči které provozovatel od smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu provozovatele opětovně zaregistrovat jako uživatel.

8.3. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá během trvání smlouvy).

9. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

9.1. Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky, ceník nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Nová verze obchodních podmínek se však v žádném případě neužije na nabídky a obchody, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze obchodních podmínek.

9.2. Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek, je povinen oznámit to Uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze obchodních podmínek prostřednictvím oznámení na webové stránce.

9.3. Uživatel je oprávněn až do dne nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky na e-mailovou adresu provozovatele. Odmítnutím změny obchodních podmínek se smlouva mezi poskytovatelem ruší dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek, s výjimkou práv a povinností vztahujících se k přijatým nabídkám, které se dokončí podle dosavadního znění obchodních podmínek.

9.4. Uživatel má právo i bez udání důvodu vypovědět smlouvu. Výpověď musí být v textové podobě a musí být doručena provozovateli výlučně v elektronické podobě. Tento krok nezbavuje uživatele povinnosti splnit své závazky k ostatním uživatelům nebo k provozovateli. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

9.5. Během výpovědní doby není uživatel oprávněn zakládat nové nabídky zboží, ani se účastnit jakýchkoli obchodů; smí činit pouze úkony směřující k dokončení již započatých obchodů.

9.6. Uživatel i provozovatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou stranou za podmínek dle § 2002 občanského zákoníku.

9.7. Zánikem nebo zrušením této Smlouvy (výpovědí popř. odstoupením dle čl. 14.1) nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený smlouvou nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Praze, dne 1. srpna 2017 ISP Alliance a.s.

Obchodní podmínky ke stažení.